Số lượng công ty Trung Quốc hủy niêm yết khỏi các sàn giao dịch của Hoa Kỳ tăng do hoạt động kém