So sánh quân đội Trung Quốc và Nhật Bản, chưa biết ai hơn ai