S&P Global từ bỏ điểm số ESG giữa phản ứng dữ dội về chủ nghĩa thức tỉnh doanh nghiệp