Ông Jim Jordan ban trát lệnh đến Vanguard và Arjuna Capital trong cuộc điều tra về đầu tư ESG theo chủ nghĩa thức tỉnh

Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã ban hành trát lệnh cho hai công ty quản lý tài sản lớn liên quan đến cuộc điều tra chống độc quyền.