S&P Global: Tỷ lệ vỡ nợ của các công ty sẽ tăng hơn gấp đôi ngay cả khi suy thoái nhẹ