Giám đốc SVB đã bán 3.6 triệu USD cổ phiếu ngay trước khi ngân hàng sụp đổ