Sri Lanka xem các khoản nợ mà doanh nghiệp nhà nước vay từ Trung Quốc là nợ công