Sự đa dạng trước thời hiện đại hay sự thống nhất của nền văn minh