Sự phân chia kinh tế giữa nông thôn và thành thị Hoa Kỳ được chú ý tại Phiên điều trần của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ