Sự ra đi đột ngột của tổng thống Iran ảnh hưởng như thế nào đến nội tình đất nước và thế giới?