Sự thật đằng sau chuyến Nam chinh của Đặng Tiểu Bình qua con mắt của chứng nhân lịch sử