Sự thoái lui của Trung Quốc khỏi địa ốc Hoa Kỳ có thể là lâu dài