Suy đoán về việc tiếp quản tăng lên sau khi Elon Musk từ chối ghế hội đồng quản trị Twitter