Tác giả của hang đá Chúa Giáng Sinh đầu tiên: Điêu khắc gia Arnolfo di Cambio