Tác phẩm điêu khắc Pietà của Michelangelo: Những hình ảnh của hy vọng