Tác giả cuốn sách Red Roulette: Ba bài học về kinh doanh với Trung Quốc

“Quy tắc kinh doanh chính là bất cứ điều gì mà Đảng cho đó là quy tắc ngay lúc đó.”