Tác phẩm Nỗi oan Apelles – Niềm tín Thần trong thời đại tin giả