Tại biên giới Ukraine-Ba Lan, xe viện trợ xếp hàng dài trong bối cảnh người dân chạy nạn