Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Nhật Bản kiên quyết về xả nước thải đã qua xử lý, Trung Quốc giữ lập trường ôn hòa