Tài liệu rò rỉ: Các giáo sư nổi tiếng của Hoa Kỳ tham gia vào kế hoạch tuyển dụng gây tranh cãi của Trung Quốc