Tuyên truyền của Trung Cộng trong và ngoài nước: Sự thông đồng của các tác nhân Hoa Kỳ