Tài liệu của người tố cáo: Bộ trưởng Nội địa đã nói dối về Ban Thông tin Sai lệch