Giám đốc Điều hành Google phụ trách ‘xử lý thông tin sai lệch’ trở thành lãnh đạo cao cấp của DHS