Tài liệu nội bộ: ĐCSTQ chấp nhận thiệt hại kinh tế lớn để cứu lấy các trung tâm chính trị