Video dị tượng ở Trung Quốc: Đá ‘nảy mầm’ trên mặt đường quốc lộ, dơi ‘bò lên cây’ giữa ban ngày