Tài sản của các gia đình Hoa Kỳ có mức giảm nhanh thứ hai kể từ năm 1959