Tại sao người Trung Quốc xem trọng sự tinh tế?

Câu hỏi này ẩn chứa những lý giải sâu xa liên quan đến văn học và nghệ thuật Trung Hoa.