Tấm gương lịch sử: ‘Phúc vô song chí, họa bất đơn hành’