Tâm lý bất an trước sự rối loạn trong lĩnh vực ngân hàng thúc đẩy nhu cầu lớn đối với kim loại quý