Tầm quan trọng thực sự của số ba

Ngoài những mặt quan trọng khác của số ba, còn có ba phương thức chứng minh mà chúng ta dựa vào đó để thiết lập xã hội của mình.