Tân đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ kêu gọi ‘kiều bào’ và du học sinh ‘phục vụ tổ quốc’