Các chuyên gia: Lệnh cấm của Trung Quốc đối với công ty Micron là nhằm chia rẽ liên minh Hoa Kỳ-Nam Hàn