Tặng người lời nói, quý như châu báu, hại người bằng lời, hơn cả kiếm giáo