Tập hợp ở Hoa Thịnh Đốn kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp kéo dài đã 24 năm của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công