Target nhận hậu quả tiêu cực sau khi thúc đẩy các sản phẩm ‘đa dạng giới tính’