Tất cả các thẩm phán SCOTUS ngoại trừ một người đều đồng thuận bác bỏ phán quyết phá thai