Tây Ban Nha phong tỏa thêm 2 vùng vì dịch Covid-19