Tại sao vị đạo sĩ lại tránh mặt kẻ đang trộm rau trong vườn nhà mình?