Vị Thủ tướng Anh cố gắng ngăn chặn một ‘cuộc chiến tranh vô đạo’ chống lại các thuộc địa Mỹ