Thẩm phán bị bãi nhiệm trước khi phán quyết Liên Hiệp Quốc giúp Bắc Kinh đàn áp người bất đồng chính kiến