Thẩm phán liên bang bác đơn kiện của các tiểu bang đối với chương trình tạm tha cho người nhập cư của TT Biden

Một thẩm phán liên bang đã ủng hộ chương trình tạm tha của chính phủ TT Biden, cho phép 30,000 người từ bốn quốc gia vào Hoa Kỳ mỗi tháng.