Thẩm phán: Tài liệu cho thấy ông Stefan Halper khai man với FBI