Tham vụ Báo chí Tòa Bạch Ốc: ‘Chúng ta sẽ không đóng cửa nền kinh tế hay trường học’