Thân tàn tâm không phế, ăn xin cứu người, Thần ban kỳ tích