Than vẫn có một vị trí quan trọng trong các loại năng lượng