Thành viên HĐQT Pfizer: Khẩu trang vải không hiệu quả lắm trong việc ngăn ngừa Omicron