Thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong thời kỳ đại dịch; Phản ứng thị trường hỗn hợp