Hoa Kỳ: Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp giảm xuống mức thấp mới trong thời kỳ đại dịch, nhưng vẫn ở mức cao trong lịch sử