The Epoch Times và chương trình “Giao lộ Thông tin” của Epoch TV đạt giải thưởng truyền thông