Thêm 3 ca bạch hầu ở Đăk Nông, hơn 1,200 người phải điều trị dự phòng